Общи условия и правила на играта

1. Времетраене на Играта:

Играта продължава от 14.12.2020г. до 20.12.2020г. включително и се провежда на територията на Република България. Играта ще бъде проведена съгласно определените официални дати.

2. Организатор на Играта е фирма “Братя Зафирови” ООД.

3. Наградите се предоставят от фирма „Братя Зафирови“ ООД и ще се доставят безплатно до печелившите участници.

4. Платформата, в която се реализира Играта е: https://www.facebook.com/ricasdairy/

5. Участие:

Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България.

Коментари под настоящите „Общи условия и правила на играта“ няма да вземат участие в Играта.

Играта ще бъде активна в периода от 14-ти декември 2020г. до 20-ти декември 2020г. включително.

Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с “Общи условия и правила на играта“, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите “Общи условия и правила на играта“и валидността на участието му в Играта е неразривно свързана с настоящите „Общи условия и правила на играта“.

Не може да бъде участник в Играта лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

В Играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица. Приемането на настоящите „Общи условия и правила на играта“ е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

6. Участниците следва да отговорят в коментар под публикацията на Играта:

На въпроса “Кой е твоят любим млечен продукт Рикас?” и в същия коментар да отбележат профилите на двама твои приятели във Facebook, като отбелязването става по следния начин: @ преди името (пример: @ИванИванов).

7. Участниците ще имат възможност да коментират от 14-ти декември 2020г. до 20-ти декември 2020г. включително. След завършването на Играта, ще се изтегли електронен жребий на случаен принцип, измежду всички участници за получаването на една от следните награди: 3 кошници с млечни продукти Рикас. Наградите ще се изпращат по куриер след 21-ви декември 2020г. в зависимост от деня на потвърждението им от печелившите.

8. Процедура за известяване и доставка на наградите:

Имената на печелившите, по начина по който са участвали в Играта, ще бъдат обявявани във Facebook на https://www.facebook.com/ricasdairy/.

След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 3 (трима) резервни печеливши. Резервен печеливш може да замести предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит от Организатора и/или не е потвърдил желанието за получаване на наградата чрез лично съобщение и/или не е предоставил своите контакти за доставка и няма друга възможност за контакт с него. Всички спечелили ще имат възможност да потвърдят своите награди в срок до 23-ти декември 2020г. Потвърждението става чрез лично съобщение на https://www.facebook.com/ricasdairy/.


При невъзможност да се осъществи контакт с победителите, Организаторът не носи отговорност. В хипотезата на предходното изречение, ако в рамките на 7 календарни дни (или до 28-ми декември 2020г.) от публичното обявяване на печелившите участници, последните не се свържат с Организатора чрез съобщение във Facebook или по друг начин, то спечелилите участници губят правото да получат своята награда. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по точка 8, се считат за невалидни. Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове. Организаторът има право на преценка, доколко са спазени настоящите “Общи условия и правила на играта“ и съответно има правото да откаже даването на награда. Всички решения на Организатора са финални и не могат да бъдат обжалвани. При получаване на наградите, Победителите се идентифицират с лична карта на куриерската служба която ще разнася наградите. Във връзка с получаване на наградата спечелилите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:

Име и фамилия

Телефон за връзка

Адрес

С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с участието си в Играта. Личните данни ще се използват от фирма „Братя Зафирови” ООД и нейни подизпълнители за цели, свързани с Играта и разпространението на наградите.

Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил грешни имена, невалиден телефон за връзка или неточен адрес.


Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това чрез e-mail до office@ricasdairy.com. Участникът, който поиска данните му да бъдат заличени или блокирани през периода на Играта, за него Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани e-mail или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

Организирането, представянето, провеждането и регламентът на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта. Организаторът на Играта не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.

8. Награди:

Наградите в Играта са: 3 кошници с млечни продукти Рикас. Всяка една от кошниците съдържа: 2бр. сирене; 2бр. кашкавал; 2бр. масло; 2бр. кисело мляко; 2бр. айрян.

9. Заменяне и преотстъпване на награди:

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за своя паричен еквивалент.

10. Защита на личните данни:

Предоставените в процеса на регистрация данни от участниците в Играта, ще служат за установяване на контакт в случай на спечелване на награда. Организаторът на Играта се задължава предоставените от участниците данни в Играта, да бъдат ползвани единствено по повод и във връзка с Играта. С участието в Играта се счита, че участникът дава изричното си съгласие данните му да бъдат използвани по този начин.

11. Прекратяване на Играта:
Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на официалните платформи на Играта, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

12. Спорове:

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по пътя на преговорите и постигането на взаимно съгласие. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора. Организаторът запазва правото си да изключи от Играта без предварително уведомление всеки участник, (1) попълнил въпросника за участие с неточна и/или с подвеждаща информация, (2) действащ недобросъвестно, (3) нарушаващ настоящите „Общи условия и правила на играта“ или (4) за когото са налице основателни предположения за нередно използване на данни.

13. Публичност:

С участието си в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, клипове или други материали, съдържащи техните имена или образи биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора с презентационна и/или рекламна цел, без да се дължи допълнително заплащане за това. Участниците се съгласяват и Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS или e-mail.

С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват “Общи условия и правила на играта“, включително техните срокове.

Настоящите „Общи условия и правила на играта“ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата на Играта в https://www.facebook.com/ricasdairy/ и важат за целия период на провеждане на Играта.

14. Организаторът си запазва правото да трие коментари, които са в разрез с “Общи условия и правила на играта“.

15. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

16. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва настоящите “Общи условия и правила на играта“, като промените влизат в сила след публикуването им във Facebook страницата на Играта https://www.facebook.com/ricasdairy/.

17. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока.